Търговско право / Сливания и придобивания

Адвокатите от Стоева, Чомпалов и Знеполски съчетават юридическите си познания и опит с търговска проницателност, за да осигурят пълен спектър от услуги, подходящи за изискванията и нуждите на клиенти от всякакъв мащаб и вид.

В нащата практика сме имали възможността да работим с клиенти, които варират от стартиращи фирми до утвърдени дружества, чуждестранни мултинационални компании и техните български дъщерни дружества, както и малки семейни бизнеси.

В тази връзка сме консултирали клиентите си по широк спектър от търговски въпроси, които могат да повлияят на тяхната дейност. Задълбоченото разбиране на организацията, дейността и целите на клиента са в основата на доброто обслужване, което предоставяме.

Търговско право

Експертен опит

В областта на дружественото право нашите адвокати могат да консултират:

  • избора на правна форма и учредяване на дружества, клонове, представителства;
  • получаване на лицензи и разрешителни, и извършване на регистрации;
  • провеждането на общи събрания, изготвянето на документи и вписването на всякакви промени в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  • корпоративното управление и схеми за стимулиране на ръководния персонал и служителите;
  • правни и регулаторни въпроси, свързани с публично оповестяване на информация;
  • преглед, оценка и актуализация на вътрешни правила и материали (включително правила за работа на съвет на директорите, въпросници за лица, заемащи управленска длъжност, корпоративни кодекси за поведение, правилници и процедури);
  • консултиране относно състава на управителните органи, с акцент върху независимостта на членовете на съветите и квалификацията на одиторските комитети;
  • преобразуване (включително сливания и придобивания), увеличаване на капитала и други начини за набиране на финансови средства, обратно изкупуване на акции и преструктуриране, договаряне на съвместна дейност, изготвяне на споразумения между акционери и инвеститори;
  • ликвидация на дружества.

Отзиви за кантората: „Ние високо ценим техният персонален подход към клиентите. Силните страни на екипа са в неговата гъвкавост, достъпност на услугата и предлагани нестандартни решения. Те покриват широк спектър области от търговското право, както и в сливанията и придобиванията. Съветите им са винаги практични и ориентирани към постигане на резултат“ (Legal 500).

ЗА КОНТАКТ

Йордан Чомпалов

Съдружник
Тел: +359 (2) 954 6106
Ел.поща: Iordan.tchompalov@stzlaw.eu
Виж повече

Ирина Стоева

Съдружник
Тел:+359 (2) 954 6106
Ел.поща: irina.stoeva@stzlaw.eu
Виж повече

„Ирина Стоева – забележителни познания и опит в търговското право. Успешно консултира сложни и спешни за решаване правни казуси“ (Legal 500).

„Йордан Чомпалов – изявен практик с комуникационни способности и много добър тактически подход при разрешаване на трудни ситуации“ (Legal 500).