Защита на личните данни и поверителност

Количеството информация, съхранявана от организациите, се увеличава значително, както и честотата, с която се прехвърля информация между организациите и физическите лица. Ние в Стоева, Чомпалов и Знеполски се фокусираме в това да предоставим ясни насоки, които обясняват сложната регулаторна рамка и отиват по-далеч от рутинно обяснение на законите.

Защитата и неприкосновеността на личните данни никога не са имали такова голямо значение както днес. Физическите лица, организациите и регулаторните органи са все по-наясно с важността да се гарантира, че данните се използват правилно и в съответствие със законните цели и че те се съхраняват и обработват по сигурен начин. За да демонстрират спазване на законодателството за защита на личните данни от организациите се изисква да разработят и прилагат ясни политики и процедури за защита на личните данни. Хармонизирането на европейско ниво на регулацията в тази сфера с Общият Регламент за защита на личните данните (GDPR), със своите по-строги правила и завишени административни глоби и имуществени санкции (които може да са свързани с годишния оборот) засили важността на спазването й за всички лица.

Информацията в днешния технологичен свят освен че непрекъснато нараства е и най-ценния актив, който бизнеса може да притежава. Затова начинът по който тя се събира, използва, споделя и опазва е от все по-голямо значение в глобалното информационно общество. Ние разбираме закона, както и начина, по който той се прилага от регулаторите и затова можем да Ви помогнем да посрещнете предизвикателствата свързани със защитата на личните данни и информацията.

Защита на личните данни и поверителност

Експертен опит

Екипът ни има многообразен и богат опит свързан със защитата на данните и управлението на информацията и може:

  • да Ви консултира как да събирате и обработвате данни по законен начин;
  • да изготви подходящи политики и вътрешни правила, за да управлявате риска от злоупотреба с данни, нарушения на сигурността, кражба на данни и хакерство;
  • да изготви информационни документи за Вашите клиенти, доставчици, служители;
  • да извърши преглед и анализ на защитата на данните във Вашата организация;
  • да Ви предостави съвети за защита на данните в областта на трудовото право, включително по въпроси, произтичащи от наблюдението на служителите;
  • да намери правни решения за законосъобразно споделяне на данните с трети лица;
  • да изготви споразумения за конфиденциалност, споразумения с администратори или обработващи на лични данни;
  • да ви посъветва относно разпространението на маркетингови съобщения и профилиране.

ЗА КОНТАКТ

Ирина Стоева

Съдружник
Тел: +359 (2) 954 6106
Ел.поща: irina.stoeva@stzlaw.eu
Виж повече

Мирослава Йорданова

Старши адвокат
Тел: +359 (2) 954 6106
Ел.поща: miroslava.iordanova@stzlaw.eu
Виж повече