Банково и Финансово право

Ние имаме задълбочено разбиране за инвестиционния пазар и за това как мислят регулаторните органи – въпреки, че не винаги сме съгласни с тях. Нашите адвокати са си спечелили репутация за иновативност и качество не само в България. Йордан Чомпалов е включен от най-авторитетния сайт Legal 500 в „Залата на славата“ (”Hall of Fame”) именно като специалист в правото на капиталовите пазари.

Дългогодишната работа на Йордан Чомпалов и Наталия Йорданова за българския финансов регулатор и последващата им адвокатска практика водят до детайлно познаване на работата на финансовите пазари, което им дава конкурентно предимство в сделките, които консултират. Йордан Чомпалов е участвал в изготвянето и развитието на Закона за публичното предлагане на ценни книжа от 1999 г. и също така е имал ключова роля за създаване на нормативната уредба на съвременния български капиталов пазар. Той е консултирал много от най-престижните сделки с дългови и финансови инструменти на българския пазар.

Експертен опит

Адвокатите от Стоева, Чомпалов и Знеполски имат богат опит и експертни познания и могат да Ви консултират по отношение на:

  • регулаторната рамка на българското и европейското законодателство за капиталовите пазари, независимо дали започвате или извършвате дейност като инвестиционен посредник, публично дружество, управляващо дружество, регулиран пазар, дружество за инвестиране в недвижими имоти, създател на проект или платформа за колективно финансиране, и да Ви представляват в различни процедури по издаване на разрешения, лицензи и одобрения;
  • предлагане на дългови и финансови инструменти, първично и вторично публично предлагане на ценни книжа (включително изготвяне на проспекти), конвертируеми и заменяеми облигационни емисии, колективно финансиране (crowdfunding) регистриране на търгови предложения ,обратно изкупуване на финансови инструменти и по най-различни регулаторни и корпоративни въпроси свързани с компании, чиито акции се търгуват на борсата (например сделки със свързани лица, задължения на директорите на публично дружество);
  • финансови услуги, управление на инвестиции и учредяване на инвестиционни фондове;
  • пазарни злоупотреби, разкриване на информация, търговия с ценни книжа, клиринг и сетълмент, деривативни инструменти, регулаторни капиталови изисквания и широк спектър от въпроси, свързани с местната регулация и правоприлагане;
  • проверки от Комисията за финансов надзор, принудителни административни мерки, актове за установяване на нарушения и наказателни постановления, издадени от КФН и тяхното съдебно обжалване.

Банково и  Финансово право

В своята юридическа практика Йордан Чомпалов и Наталия Йорданова са консултирали и консултират регулярно публични дружества, дружества със специална инвестиционна цел, банки, инвестиционни посредници и управляващи дружества, както и инвеститори във връзка с горепосочените въпроси.

Йордан Чомпалов е многократно препоръчван от клиенти, с които е работил, за неговата отлична работа и е включен от авторитетния правен справочник Legal 500 в „Алеята на славата“ в категорията „България: Капиталови пазари“. Йордан е определян от Legal 500 като „просто брилянтен“, „работещ без прекъсване до разрешаване на проблемите“ и „предлагащ находчиви решения на сложни казуси“.

ЗА КОНТАКТ

Йордан Чомпалов

Съдружник
Тел: +359 (2) 954 6106
Ел.поща: Iordan.tchompalov@stzlaw.eu
Виж повече

Водещият правен справочник Chambers and Partners Europe определя Йордан в раздела „Банково дело и финанси“ за България като забележителен практикуващ юрист и го описва като „много спокоен когато е под напрежение и изключително отзивчив“ и признава неговата „превъзходна репутация относно консултиране на търгови предлагания, предлагания на ценни книжа и финансирания с международен елемент“.