Административно право и регулаторни режими

В днешната все по-регулирана среда, познаването на регулаторните задължения е от съществено значение за намаляване на риска за бизнеса и запазване на търговската репутация.

Така например, много търговци трябва да спазват правилата за пране на пари, което може да се отрази на способността им да привличат и обслужват нови клиенти. В критичните области на здравето и безопасността, финансовите услуги и застраховането, транспорта, околната среда, едно високо ниво на информираност и подготовка са необходими, за да се избегнат потенциално тежки наказания от регулаторните органи. Нашият съвет често е насочен и към това как развиващите се законодателни рамки оказват или ще окажат влияние върху бизнеса.

Правилният отговор при проверки, предприети от регулаторните органи, е различен според случая. Въпреки че съдебният контрол е основното юридическо средство за защита от незаконосъобразни решения и търсене на отговорност, понякога по-добрият подход е процедура пред съответния регулатор. И в двата случая е съществено задълбоченото разбиране на принципите, ръководещи решенията на регулатора.

Адвокатите в Стоева, Чомпалов и Знеполски имат богат опит, свързан с отношения с регулаторни органи, както и с работа в тези органи (например Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, БАБХ, ИАЛ, КЗЛД и др.) и ще Ви напътстват в регулаторния процес. Ние можем да помогнем на клиентите да отговорят адекватно на регулаторни проверки и намеси, когато продължаването на работата или репутацията на физическото лице или на бизнеса е заложено на карта.

Ние консултираме издаването на лицензи, разрешения и извършването на регистрации и разработването на нови продукти и услуги в сферата на:

  • Застраховането
  • Капиталовите пазари (публични дружества, инвестиционни посредници, управляващи дружества, дружества със специална инвестиционна цел, платформи за колективно инвестиране (crowdfunding))
  • Здравеопазването;
  • Мерки срещу изпирането на пари;
  • Защита на потребителите;
  • Електронна търговия, маркетинг и реклама;
  • Транспорт.

 

Административно право и регулаторни режими

 

Стоева, Чомпалов и Знеполски предоставя висококачествени специализирани правни съвети във връзка с обжалване пред съда и други средства за защита на административното право. Нашите адвокати редовно представляват клиенти във формални и неформални процедури пред регулаторите, както и пред административните съдилища: при налагане на принудителни административни мерки или издаване на заповеди за забрана на нелоялни търговски практики и в административно – наказателни производства.

Според водещия правен справочник Legal 500 Наталия Йорданова е „прекрасен юрист, на когото може да се има доверие. Тя е високо ценена сред местната инвестиционна общност за нейните успехи при обжалването пред съд на наложени от регулатора наказания и принудителни мерки“.

ЗА КОНТАКТ

Йордан Чомпалов

Съдружник
Тел: +359 (2) 954 6106
Ел.поща: Iordan.tchompalov@stzlaw.eu
Виж повече

Наталия Йорданова

Старши адвокат
Тел: +359 (2) 954 6106
Ел.поща: natalia.iordanova@stzlaw.eu
Виж повече