Трудово право

Увеличаването на мобилността на работната сила, аутсорсингът и други бизнес аспекти допринасят за сложността на трудовото право. Поставянето на правилните хора в правилните роли на правилните места, подходящо стимулирани и подкрепени, като в същото време бъде защитена организацията и нейните активи, никога не е било от такова голямо значение.

Трудовоправната рамка в България, разпръсната в различни по ранг и многобройни нормативни актове, е сложна, понякога противоречива или изоставаща от обществените отношения. Това е мястото, където можем да помогнем: нашите експерти по трудово право предоставят информирани, практически и прагматични съвети в целия спектър от спорни и неспорни въпроси в сферата на трудовата заетост.

Ние представляваме работодатели и служители, затова виждаме и двете страни на проблемите на работното място. Клиентите ни са както работодатели, така и служители по целия спектър от въпроси, свързани с трудовото право. Нашите адвокати често са оценявани за тяхната достъпност и отзивчивост и за предлагането на решения, базирани на целите на нашите клиенти, както и за подхода им към риска и ангажирането на служители.

трудово право

Експертен опит

Адвокатите по трудово право в Стоева, Чомпалов и Знеполски осигуряват ежедневно консултиране и съвети във връзка с:

  • изготвянето на трудови и граждански договори, длъжностни характеристики, консултиране относно схеми на възнаграждение, бонуси и стимулиране при наемане на служители;
  • всякакви въпроси, свързани с работното време, почивките и отпуските;
  • изготвяне на вътрешните правила, политики и наръчници за служителите и съответствието им със закона;
  • дисциплинарни нарушения и преговори за постигане на извънсъдебно уреждане на спорове при злоупотреби с финансови средства;
  • водене на съдебни процеси във връзка със спорове относно прекратяване на трудови правоотношения, трудови злополуки, дискриминация и др.;
  • защита на поверителната информация и предотвратяване на злоупотреби с тази информация от настоящи и бивши служители;
  • представителство на работодателите в различни вътрешни процедури и спорове, произтичащи от индивидуални и масови уволнения;
  • гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или на части от тях;
  • наемане на чуждестранни граждани и командироване на служители.

ЗА КОНТАКТ

Ирина Стоева

Съдружник
Тел: +359 (2) 954 6106
Ел.поща: irina.stoeva@stzlaw.eu
Виж повече

Тихомир Тодоров

Адвокат
Тел: +359 (2) 954 6106
Ел.поща: tihomir.todorov@stzlaw.eu
Виж повече