Мирослава Йорданова

Мирослава Йорданова

Старши адвокат
T: +359 (2) 954 6106
E: miroslava.iordanova@stzlaw.eu

Образование: Юридически факултет СУ „Климент Охридски“ (2013 г.).

Членство: 

  • Медиатор, вписана в регистъра на Министерство на правосъдието (2013 г.).
  • Софийска адвокатска колегия (2017 г.).

Езици: Български, английски, общи познания по немски език. 

Професионален опит:

  • Стоева, Куюмджиева и Витлиемов (2015 – 2018 г.);
  • Стоева, Чомпалов и Знеполски (2018 г. - досега).

Сфери на експертиза:

От самото начало на своята професионална дейност Мирослава Йорданова трупа опит в консултантската работа в различни области на правото, включително в корпоративното, търговското и трудово право, в защитата на личните данни и  в държавните регулации

След присъединяването си към Стоева, Чомпалов и Знеполски, Мирослава разширява консултантската си практика като добавя към нея капиталови пазари и финанси,  и се включва активно в защитата на застраховани и пострадали лица в застрахователните спорове, както и в разглеждане на различни търговски и извън съдебни спорове. 

Малка част от въпросите, по които Мирослава е работила включват:

  • учредяване на особени залози върху акции и дружествени дялове и върху вземания от банкови сметки и дивиденти, както и във връзка с изменения и освобождаване на учредени обезпечения по отпуснати заеми;
  • изготвяне на правни становища за английската адвокатска кантора Trowers & Hamlins LLP относно приложимото българско право в областта на обезщетенията за претърпени имуществени и неимуществени вреди от непозволени увреждания (деликти) във връзка със застрахователни дела с международен елемент, предявени пред английския съд, поради деликти, настъпили на територията на Република България;
  • консултиране на международна фармацевтична компания по въпроси, свързани с преструктуриране на бизнеса им, в това число: масови уволнения, трансфер на служители поради прехвърляне на дейност, работа от разстояние, регулаторни въпроси във връзка с регистрации в Изпълнителна агенция на лекарствата, споразумения за замяна на страна по договори; прекратяване на договори за наем;
  • изготвяне на касационни жалби, отговори на касационни жалби и изложения за допускане до касационно обжалване пред Върховния касационен съд по дела, свързани с обезщетения за вреди от непозволено увреждане, в това число застрахователни обезщетения;
  • преглед и изготвяне на общи условия за продажба на стоки и предлагане на услуги както на корпоративни клиенти (търговци), така на потребители, на договори за дистрибуция на стоки, общи условия за сайтове на онлайн търговци в Интернет и на мобилни приложение, общи условия за предлагане на финансови услуги от разстояние.