Назад
2-10-23

Парламентът гласува измененията в Закона за енергията от възобновяеми източници

Отлаганите над две години промени в Закона за енергията от възобновяеми източници бяха набързо гласувани на 29.09.2023г. от парламента без съществени дебати.

Всичко това при наличие на рекорден интерес от искания за изграждане на нови ВЕИ - общо подадените проекти са за над 40 000 MW, или три пъти повече от всички налични енергийни мощности в страната.

Промените, които предстои да бъдат обнародвани в Държавен вестник и да влязат в сила незабавно, най-общо са следните:

  • въвежда се ограничение на прихода на ВЕИ въведени  в експлоатация до 2015г.  в рамките на преференциалната тарифа на годишна база
  • въвежда се специална "такса" за инвеститорите, според която в тримесечен срок от получаване на становище за условията и начина за присъединяване по подаденото заявление трябва да се заплаща гаранция в размер на 50 000 лв. за всеки мегават (MW) присъединена мощност на бъдещия енергиен обект. Платената такса ще се освобождава при присъединяването на обекта към мрежата или ще се прихваща с дължимата от производителя цена за присъединяване
  • облекчават се процедурите по присъединяване на малки ВЕИ с мощност до 1 MW (покривни и фасадни конструкции) чрез намаляване на сроковете за извършване на проучване и издаване на становище за условията и начина на присъединяване. Остава обаче изискването за сключване на предварителен договор за присъединяване на тези проекти. Проект на предварителния договор се предоставя от оператора на съответната електрическа мрежа в 15-дневен срок от получаване на искането на производителя, като срокът на самия контракт е две години.
  • въвежда се възможност за създаване на енергийни общности
  • ще се създадат приоритетни зони за изграждане на вятърни централи

След публикуване на измененията в ДВ ще дадем повече подробности за тях.