Назад
02.01.2023

При отказ на застраховател да плати обезщетение

В случаите, в които застрахователят откаже да изплати застрахователно обезщетение при застраховките срещу вреди, можете да обжалвате този отказ пред самия застраховател. Обърнете се към специалист по застрахователно право за изготвяне на възражението срещу отказа.

Задължения на застрахования

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият има задължения, формулирани в Кодекса за застраховането. Той трябва да уведоми застрахователя за настъпилото събитие, да запази увреденото имущество за оглед от застрахователя и да представи всички документи, посочени в застрахователния договор или допълнително поискани от застрахователя, за да може застрахователят да се произнесе по претенцията. Задължително е в претенцията да се посочи банкова сметка на застрахования.

Обжалване отказ на застраховател

Задължения на застрахователя

Съгласно Кодекса за застраховането застрахователят е длъжен да регистрира датата на претенцията, както и датата на последващо получаване на всеки документ по нея. В срок до 45 дни застрахователят може да поиска други необходими доказателства, които не са посочени в застрахователния договор или вътрешните му правила.

Срокът за изплащане на обезщетение при настъпване на застрахователно събитие не може да е по-дълъг от 15 дни след завеждане на претенцията, когато са представени всички доказателства, посочени в застрахователния договор или допълнително поискани от застрахователя. 

В този срок  застрахователят трябва или да извърши плащането, или да направи мотивиран отказ за извършване на това плащане.

Когато не са представени всички доказателства, предвидени в застрахователния договор или вътрешните правила по застраховките злополука, заболяване, Каско на сухопътни ПС, имущество и помощ при пътуване, срокът за отговор на застрахователя се удължава на 6 месеца. Само за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите срокът се удължава на 3 месеца. 

Кога застрахователят може да откаже изплащане

Застрахователят има право да откаже изплащане на обезщетение в следните случаи:

  • ако щетите са умишлено предизвикани от застрахования или застраховащия;
  • ако застрахованият не е изпълнил задължение съгласно договора за застраховане, което е значително с оглед интереса на застрахователя, било е предвидено в закон или в застрахователния договор и е довело до възникване на застрахователното събитие;
  • в други случаи, предвидени в КЗ.

Следователно не всяко нарушение на задълженията по договора може да бъде основание за отказ от плащане на застрахователно обезщетение. Затова консултирането с такива специалисти е във ваш интерес.

Застрахователят е длъжен да докаже, че дадено неизпълнение на задължение по договора е значително или е причинило възникването на застрахователното събитие.

Какво означава мотивиран отказ

Мотивирането на отказа е много важно за правата на застрахования. На практика обаче то се прави с няколко стадартни изречения от застрахователите. Например несъответствие на установените при огледа щети и повреди в сравнение с посочените в искането за плащане на обезщетение или механизма на настъпване на събитието, без да се посочва нищо конкретно.

Подготвяне за обжалване на решението за отказ

На първо място консултацията с адвокат, специализиран в застрахователните дела ще ви помогне да установите дали в дадената ситуация е оправдано да подадете възражение срещу отказа до самия застраховател или направо да заведето иск в съда.

Освен това трябва да се прегледат отново много внимателно общите условия за застраховката, какви рискове се покриват и какви се изключват и има ли неизпълнение от Ваша страна на съществено за застрахователя задължение.

Застрахователното право е много специфично и затова само компетентен юрист ще установи дали наистина има нарушаване на правата ви с отказа за изплащане на обезщетение, както и как можете да ги защитите.

Срок за отговор от застрахователя при предявяване на претенция за преразглеждане на отказа

Когато предявите възражение (жалба)  пред застрахователя за преразглеждане на отказа за изплащане на обезщетение, в срок от 7 дни застрахователят трябва да ви предостави фактическа и правна обосновка на определения размер на обезщетението.

 

Настоящата статия има чисто информативен характер и не представлява правен съвет по отношение на конкретен субект или фактическа ситуация. За конкретен правен съвет трябва да се свържете с адвокат. Адвокатско съдружие „Стоева, Чомпалов и Знеполски“ не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.