Уведомление за Поверителност

Адвокатско съдружие "Стоева, Чомпалов и Знеполски“ ("Кантората") защитава личните данни на всички свои клиенти или на всички други лица, с които има определени отношения. Настоящето Уведомление за поверителност има за цел да Ви информира относно това как ние събираме и използваме Вашите лични данни. 

Обхват

Настоящето Уведомление се отнася до всички лица, чиито лични данни събираме и обработваме, при осъществяване на нашата дейност. Това включва физически лица от следните категории или всяко друго физическо лице, което работи към тях, а именно: 

Какви лични данни събираме?

Лични данни означава всяка информация, свързана с физическо лице и чрез която физическото лице може да бъде  идентифицирано. Кантората може да събира, съхранява и обработва ваши лични данни по различни причини във връзка със съответните отношения помежду ни. В процеса на ежедневната ни работа, ние може да обработваме следните категории лични данни: 

Личните данни, които събираме зависят от съответните отношенията помежду ни. 

Изложеният по-горе списък не е изчерпателен и е възможно да има и други категории лични данни, които Кантората да събира, съхранява и използва в контекста на съответните ни отношения. Периодично ще актуализираме настоящето Уведомление за да отразим всички значими промени в категориите лични данни, които обработваме. 

Личните данни, които обработваме, се събират от редица източници, включително (но не само) от физически лица, посочени в раздел „Обхват“ по-горе, или от други физически лица, които работят или са заети в някоя от горепосочените категории. 

Какви специални категории лични данни събираме? 

Определени категории лични данни се считат за „специални категории лични данни“, като те са предмет на допълнителни мерки за защита. Кантората може да обработва подобни лични данни в много редки случаи и в много минимален обем.  Такива „специални категории лични данни“, които ние може да обработваме може да се отнасят до: 

Как ние използваме Вашите лични данни?

Кантората използва Вашите лични данни за различни цели с оглед предоставянето на услугите, предлагани от адвокатска кантора. 

Ние може да използваме Вашите лични данни само ако: 

Ние може да обработваме Вашите лични данни за следните цели, които включват (но не само):

Този списък отново не е изчерпателен и Кантората може да предприеме допълнително обработване на лични данни в съответствие с посочените по-горе цели. Периодично ще актуализираме настоящето Уведомление за да отразим всички значими промени отнасящи се до целите, за които обработваме Вашите лични данни. 

Кога споделяме Вашите лични данни?

Кантората може да сподели Вашите лични данни с други лица при определени обстоятелства и когато това е необходимо за постигане на целите, описани по-горе, за спазване на законово или регулаторно задължение или за целите на своите легитимни бизнес интереси. Такива други лица може да включват (но не само) физически лица, изброени в раздел „Обхват“ по-горе или други физически лица, които работят или са заети в някоя от тези категории.

Във всички случаи вашите лични данни се споделят при условията на писмено споразумение между Кантората и третото лице, което включва подходящи мерки за сигурност и защита на личните Ви данни, в съответствие с настоящето Уведомление и с нашите задължения, произтичащи от приложимото законодателство. 

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени извън Европейското икономическо пространство („ЕИП"). Например това може да бъде във връзка с международен съдебен иск или сделка, или когато споделяме информация с наши колеги или доставчици на услуги, които извършват своята дейност извън ЕИП.

Във всички случаи, когато личните данни се предават към държава, за която се счита, че няма същото ниво на защита на личните данни като държавата по произход в ЕИП, Кантората ще сключи писмено споразумение за предаване на лични данни, с оглед защитата на тези данни. В случай на прехвърляне на лични данни от държава в ЕИП към държава извън ЕИП, тези споразумения за прехвърляне ще включват стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия.

Колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни?

Политиката на Кантората е да съхранява личните данни само толкова, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани, или до изтичане на законоустановения срок, съгласно приложимото българско законодателство и/или за целите на непрекъснатостта на бизнеса. 

Освен ако няма друга основателна правна, регулаторна, клиентска или бизнес причина за запазването им след определения срок, всички клиентски досиета обикновено се унищожават приблизително 5 години след приключването на делата или взаимоотношенията. 

Какви са Вашите права относно личните Ви данни? 

Кантората винаги се стреми да обработва вашите лични данни при спазване на нашите законови права и задължения и Вашите права. 

Вие няма да бъде обект на решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, без Вашето предварително съгласие. 

При определени обстоятелства имате право да поискате изтриване или коригиране на личните си данни, да възразите срещу обработването на определени категории от личните ви данни и да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни. Имате също така право да поискате прехвърляне на личните ви данни на друг администратор в широко използван формат.

Имате отделно право на достъп до Вашите лични данни, обработвани от Кантората. В случай че получим подобно искане от Вас е възможно в отговора ни да Ви поискаме допълнителна информация с оглед потвърждаване на самоличността Ви и/или допълнителни указания за да открием търсените от Вас данни.

Ако сте физическо лице, намиращо се на територията на ЕС и смятате, че обработката на личните Ви данни от наша страна нарушава законодателството в областта на защитата на личните данни или смятате, че правата Ви са били нарушени по някакъв начин, то Вие имате право да подадете жалба до компетентния държавен надзорен орган. Компетентният държавен надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес в гр. София 1592, бул. „Проф. д-р Цветан Лазаров“ № 2, тел: +359 2/ 91-53-518, email: kzld@cpdp.bg, website: www.cpdp.bg. 

Къде можете да получите повече информация? 

Ако имате въпроси относно настоящето Уведомление, искате да упражните правото си на достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас или смятате, че информацията, която съхраняваме за Вас следва да се коригира, или искате да се изтрие цялата или част от нея, включително искате да възразите срещу обработката на основание легитимен интерес, моля, свържете се с нас на следния имейл: office@stzlaw.eu или ни изпратете искането си по поща на следния адрес: 

Адвокатско съдружие „Стоева, Чомпалов и Знеполски“,
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 111, ет. 1.,
гр. София, 1504,
България.

Последна актуализация: юни 2022г.