Назад
Заличаване на фирма
12.04.2023

Заличаване на фирма - прекратяване и ликвидация

Много хора биха останали изненадани от факта, че регистрацията на фирма е сравнително лесен и бърз процес, докато нейното  заличаване е доста по-продължително и сложно. Ако искате да бъде заличено от търговския регистър вашето ООД, ЕООД, АД или друго търговско дружество, трябва да преминете през процедура по ликвидация, която отнема повече време.

Колко време отнема

Заличаването на фирма преминава през различни етапи, като всеки етап изисква спазване на определени законови срокове, без значение дали фирмата извършва дейност или не. За окончателното заличаване на фирма от търговския регистър са необходими най-малко 8 месеца. Ако НАП започне данъчна проверка или ревизия, тези срокове могат да бъдат удължени.

Срокът за ликвидация не може да е по-малък от 6 месеца. Той започва да тече от датата на обявяване на поканата към кредиторите в търговския регистър. 

Каква е процедурата

Процедурата започва с взимане на решение за прекратяване на фирмата, откриване на производство по ликвидация и назначаване на ликвидатор.

Следващата стъпка е да се уведоми компетентната териториалната дирекция на НАП за това, че фирмата ще се ликвидира. В рамките на 60 дни от датата на уведомяване НАП следва да Ви издаде удостоверение по чл.77, ал.1 от ДОПК, което е задължително за представяне в търговския регистър. В рамките на 60-дневния срок фирмата се проверява и трябва да предостави на разположение изисканите счетоводни документи.

След получаване на удостоверението от НАП е необходимо да подадете заявление в търговския регистър, с което да поискате да бъде вписано прекратяване и ликвидация на фирмата Ви. 

След вписване на ликвидацията е необходимо да обявите в търговския регистър покана до евентуалните кредитори на фирмата, с която да ги поканите да предявят вземанията си. Това е моментът, от който започва да тече минималният 6-месечен срок за извършване на ликвидацията.

По време на ликвидацията ликвидаторът трябва да довърши всички текущи сделки, да прекрати всички съществуващи договори, да събере всички вземания, да превърне имуществото на дружеството в пари, да плати всички задължения и да удовлетвори всички кредитори. 

Ликвидаторът следва да прекрати всички трудови договори със служителите, ако има такива, както и да подаде в НОИ заявления-декларация и да предаде определени трудовоправни документи. Процедурата в НОИ завършва с получава на удостоверение, което е необходимо за окончателното заличаване на фирмата.

Когато изтече периодът за ликвидация, ликвидаторът съставя ликвидационен баланс и разпределя останалото имущество към собствениците. 

Какво става след ликвидацията на фирмата

След като премине процедурата по ликвидацията и разпределянето на имуществото между собствениците, фирмата се заличава в търговския регистър и прекратява съществуването си. Окончателното заличаване на фирмата се извършва чрез заявление до търговския регистър, като с вписването му фирмата се заличава.

В 30-дневен срок от датата на заличаване на фирмата в търговския регистър трябва да се подаде в НАП данъчна декларация по чл.162, ал.1 от ЗКПО за последния данъчен период и да се внесе дължимия корпоративен данък.

Кой може да бъде ликвидатор на фирмата

Ликвидаторът е този, който предприема всички действия, свързани със заличаването на фирмата - урежда отношенията с нейните кредитори и уведомява съответните държавни институции.

Ликвидатор може да бъде управителят на фирмата, някой от съдружниците или упълномощено лице, например адвокат, специалист в областта на търговското право.  

Трябва да знаете, че при подаване на документите от адвокат се спестяват определени такси, като например такси за нотариална заверка на пълномощно и държавни такси по заявления за търговския регистър. Всеки адвокат има електронен подпис, с който може да подава документите в търговския регистър по електронен път и така се дължи 50% от държавната такса. 

Как стои въпросът с всички задължения на фирмата

При наличието на публични задължения към държавата, те трябва да бъдат погасени, след като е започнала процедурата по заличаване на фирмата.

Всички непогасени кредити и задължения на фирмата трябва да се погасят в рамките на ликвидацията.

Ако фирмата не разполага с достатъчно активи за покриване на задълженията си, тя изпада в несъстоятелност и тогава процедурата по заличаване е друга.

Ако искате само да прекратите дейността, но фирмата да продължи да съществува като юридическо лице, може да "замразите" фирмата. При този случай тя не се заличава от търговския регистър, но е необходимо еднократно да подадете декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството, с което да декларирате, че фирмата не осъществява дейност.

Настоящата статия има чисто информативен характер и не представлява правен съвет по отношение на конкретен субект или фактическа ситуация. За конкретен правен съвет трябва да се свържете с адвокат. Адвокатско съдружие „Стоева, Чомпалов и Знеполски“ не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.