Назад
15.07.2022

Учредяване на търговско дружество (фирма)

Ние от Стоева, Чомпалов и Знеполски може да Ви помогнем при стартирането на Вашия бизнес, като Ви консултираме и съдействаме в целия процес по създаване на Ваше търговско дружество или така наречената в разговорния език „фирма“*. 

Какво е търговско дружество?

Търговското дружество („фирма“*) е обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства, с цел реализиране на финансова печалба от неговите съдружници/акционери. Търговското дружество е юридическо лице или отделен правен субект, специално създаден да извършва определена търговска дейност. Съгласно българското законодателство търговските дружества биват пет вида, а именно: 

 • Събирателно дружество („СД“);
 • Командитно дружество („КД“);
 • Дружество с ограничена отговорност („ООД“);
 • Акционерно дружество („АД“);
 • Командитно дружество с акции („КДА“). 

Законът позволява учредяването на еднолично търговско дружество, тоест само едно лице (физическо или юридическо лице) да бъде негов собственик. Това е възможно само при ООД или при АД, като съответно се наричат еднолично дружество с ограничена отговорност („ЕООД“) и еднолично акционерно дружество („ЕАД“).

Какъв вид търговско дружество да избера? 

Вашият избор зависи най-вече от търговската дейност, която ще извършвате, нейния обем, обхват, дали ще имате съдружници и начина по-който ще отговаряте за задълженията на дружеството.

Най-популярните видове търговски дружества са ООД/ЕООД и АД/ЕАД, поради факта, че при тях отговорността е ограничена, тоест съдружникът/акционерът отговаря за задълженията на дружеството до размера на вноската си в капитала на дружеството. При останалите видове дружества (СД, КД, КДА) всички или част от съдружниците отговарят неограничено, тоест не само до размера на вноските си в капитала на дружеството, а и с личното си имущество. 

Какви са основните разлики между ООД и АД? 

Дружеството с ограничена отговорност е предпочитан вариант при стартиране на малък и среден бизнес, при „стартъпи“ или при бизнес, който ще разчита на по-малка първоначална инвестиция и/или на определени лични отношения между съдружниците. От друга страна акционерното дружество е предпочитан вариант при стартиране на големи бизнес проекти или бизнеси, които са ориентирани към привличане на по-голям капитал и инвестиции. 

Основни разлики:

ООД: АД:
 • Капиталът е разделен на дялове;
 • Минимален капитал – 2 лева;
 • Подходящо за малък брой съдружници;
 • ООД е затворено дружество, прехвърлянето на дял (приемането на нов съдружник) изисква съгласието на останалите съдружници;
 • Съдружникът има задължения за участие в управлението на дружеството;
 • По-проста система на управление, позволяваща едно лице да бъде управител;
 • Липсва възможност за издаване на облигации;
 • Липсва възможност да бъде публично дружество; 
 • Капиталът е разделен на акции;
 • Минимален капитал – 50 000 лева;
 • Подходящо за голям брой акционери;
 • Акциите се прехвърлят свободно, без да е необходимо съгласие на останалите акционери;
 • Акционерът няма задължения за участие в управлението на дружеството;
 • По-сложна система на управление, изискваща най-малко 3-ма членове на управителен орган;
 • Възможност за издаване на облигации (привличане на средства под формата на заем);
 • Само АД може да бъде публично дружество, т.е. акциите да му се търгуват на регулиран пазар като Българска фондова борса;
 • Определени дейности може да бъдат извършвани само от АД, напр. банкова и застрахователна дейност;

Какви са етапите на създаване на търговско дружество?

Етапите по създаване на търговско дружество включват: 

 • Учредяване на търговско дружество – спазване на определена законова процедура, приемане и подписване на определени документи; 
 • Регистрация на търговското дружество пред Търговския регистър – подаване на определено заявление за вписване;
 • Вписване на търговското дружество с Търговския регистър. 

С какво може да Ви съдейства екипът на „Стоева, Чомпалов и Знеполски“?

 • Професионална консултация за избор на търговско дружество, което най-добре да отговаря за постигане на Вашите бизнес цели;
 • Изготвяне на всички необходими документи за учредяване на търговското дружество;
 • Представляване пред Агенция по вписванията и водения от нея Търговски регистър, включително подаване на необходимото заявления за регистрация на търговското Ви дружество;
 • Съдействие и подпомагане при откриване на банкова сметка;
 • Последваща регистрация по ДДС;
 • Съдействие при последващи промени по търговското дружество и/или обявяване на актове в Търговския регистър; 

В случай че имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас.

*Използването на думата „фирма“ за обозначаване на търговско дружество е неправилно от юридическа гледна точка. Съгласно Търговския закон „фирмата“ е словното наименование на търговското дружество, под което се упражнява определена дейност. Предвид широката й употреба в разговорната реч сме я използвали в настоящата статия, с цел по-лесно разбиране и ориентиране от читателите.