Назад
05.03.2024

Съдът на ЕС относно онлайн продажбата на лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание

На 29 февруари 2024 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови решението си по дело C-606/21 (Doctipharma SAS v. Union des Groupements de pharmaciens d'officine) относно законността на дистанционните продажби на лекарствени продукти без рецепта.

Преюдициалното запитване е отправено до СЕС от Апелативния съд на Париж във връзка с дейността на Doctipharma, френско дружество, проектирало www.doctipharma.fr уебсайт, хостван от Pictime Coreyre, където интернет потребителите могат да купуват фармацевтични и лекарствени продукти, които не подлежат на задължително лекарско предписание, от уебсайтовете на аптеките. По-специално френският съд отправя запитване до Съда на ЕС дали тази дейност трябва да се счита за "услуга на информационното общество" по смисъла на Директива 98/34/ЕО и дали правото на ЕС позволява на държавите членки да забранят предоставянето на услугата за свързване чрез уебсайт на фармацевти и клиенти за продажба на лекарствени продукти, за които не се изисква лекарско предписание.

Що се отнася до първия въпрос, СЕС отговаря утвърдително, като посочва, че услугата за свързване на фармацевти и потенциални пациенти за продажба чрез уебсайтовете на аптеки, абонирани за тази услуга, на лекарствени продукти без лекарско предписание попада в обхвата на понятието "услуга на информационното общество".

 За да определи дали услуга като предоставяната от Doctipharma може да бъде забранена въз основа на национална правна уредба, приета на основание член 85в, параграф 1, буква а) от Директива 2001/83, Съдът уточнява, че запитващата юрисдикция

(i) трябва да прецени дали доставчикът на тази услуга (свързващ фармацевти и клиенти) трябва да се разглежда като свързващ продавачи и клиенти само чрез услуга, която е специфична и различна от продажбата,  или дали този доставчик трябва да се счита за себе си, който предоставя продажбата и

(ii) да определи лицето, което извършва продажбата на лекарствени продукти, за които не се изисква лекарско предписание.

Накрая Съдът на ЕС заключава, че държавите-членки могат да забранят на доставчик на услуги, който не е фармацевт, да продава сам лекарствени продукти, за които не се изисква лекарско предписание, когато не е получил разрешение или не е имал право да направи това съгласно законодателството на държавата-членка, на чиято територия е установен, но държавите -членки не могат да забранят услугата само за свързване, чрез уебсайт, фармацевти и клиенти за продажба на лекарствени продукти без рецепта.