Назад
19.12.2022

Регистрация на търговско дружество

Съгласно изискванията на Търговския закон, ако се занимавате с търговска дейност или искате да започнете свой бизнес, трябва да регистрирате търговско дружество или едноличен търговец. Вашата добра предварителна информираност ще ви помогне да изберете най-подходящата за дейността ви форма за иззвършване на дейността. Може също така да потърсите професионална юридическа помощ при изготвяне на документите и самата процедура по регистрация на търговеца.

Съгласно Търговския закон, едно лице може да участва в неограничен брой дружества. Самите дружества могат да се учредяват от физически или юридически лица. След създаването на дружеството, то може да се преобразува от един вид в друг.

Има няколко форми на търговски дружества, между които може да избирате. 

Форми на регистрация на търговци

  • ООД – Дружество с ограничена отговорност

За учредяване на този вид дружество трябва да сте минимум двама учредители. Не е необходимо да участвате с равен по размер капитал. Един дял от капитала не може да е по-малък от 1 лев.

  • ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност

Това е дружество с ограничена отговорност, което се учредява от едно физическо или юридическо лице.

  • ЕТ - Едноличен търговец

Само физическо лице може да се регистрира като едноличен търговец. Фирмата на ЕТ трябва да съдържа личното и фамилното или бащиното име на лицето.

  • СД – събирателно дружество

Това дружество се учредява от две или повече физически или юридически лица. Съдружниците в това дружество са солидарно и неограничено отговорни.

  • КД – командитно дружество

Това дружество обединява две или повече физически или юридически лица, които заедно извършват търговска дейност под обща фирма. Поне един от съдружниците трябва да е неограничено отговорен за задълженията на дружеството.

  • АД – акционерно дружество

В това дружество уставният капитал е разделен на акции. Съдружниците получават определен брой акции срещу вноските си – те са акционери в дружеството. Акционерите не носят отговорност за задълженията на дружеството. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА ФИРМА

За предпочитане е регистрация на ООД или ЕООД вместо на ЕТ

Ако възнамерявате да развивате малък бизнес, ви съветваме да регистрирате ООД или ЕООД. За малък бизнес се счита този, при който капиталът е под 50 000 лв. ООД или ЕООД може да се регистрира и с 2лв. капитал.

Ако се наложат държавни глоби или имате работа с некоректни търговци и сте регистрирани като ЕТ, ще трябва да носите неограничена отговорност за всички задължения, с личното ви имущество. Ако сте регистрирани като ООД или ЕООД, ще носите отговорност само до размера на капитала, с който сте регистрирали участието си във фирмата.

Персонални и капиталови търговски дружества

В персоналните фирми, каквито са СД и КД, се изисква лично участие на всеки от съдружниците. Ако един от тези съдружници напусне, се прекратява съществуването на дружеството, освен ако в учредителния акт е уговорено друго. Участието на съдружниците в дружеството е непрехвърлимо.

В капиталовите фирми, каквито са ООД, АД, се изисква всеки съдружник/акционер да направи съответната вноска в капитала на дружеството. Задължение за личен труд имат съдружниците в ООД, но не и акционерите в АД. Участието на съдружниците/акционерите може да се прехвърля. Ако напусне съдружник, това не води до прекратяване на съществуването на ООД.

Попълване на документите за регистрация

Препоръчително е да използвате услугите на адвокат специализиран в търговското право при изготвянето на документите, защото то има своята специфика. Ако допуснете грешки или непълноти, това може да удължи процеса на регистриране или дори да се стигне до отказ от Агенцията по вписванията. При отказ няма да ви бъде върната таксата, която вече сте платили.

В случай на отказ за регистриране на търговец ще трябва да започнете процедурата на регистриране отново, от самото начало. Ще трябва отново да заплатите и необходимата държавна такса.

Процедурата по учредяване на дружество/ ЕТ и вписването му в търговския регистър е сравнително опростена и бърза. Тя полага основите на вашия бизнес, така че е добре да сте запознати със законовите изисквания.

Първата стъпка е да изберете най-подходящата правна форма за своето търговско дружество. Най-често се регистрират ООД или ЕООД, тъй като процедурите са по-леки, а отговорността - ограничена. След това трябва да изберете наименование (фирма) на дружеството, да определите капитала, адреса на управление и предмета на дейност на дружеството. 

Ако искате да сте спокойни, че всички документи са изготвени изрядно, можете да се свържете с нас. Така ще имате и възможността да съсредоточите усилията си върху разработването на своя бизнес. 

 

Настоящата статия има чисто информативен характер и не представлява правен съвет по отношение на конкретен субект или фактическа ситуация. За конкретен правен съвет трябва да се свържете с адвокат. Адвокатско съдружие „Стоева, Чомпалов и Знеполски“ не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.