Назад
18.01.2023

Регистрация на хранителни добавки според Закона за храните

За търговците на хранителни добавки е основна задача да следят новите правила, свързани с тях. Важна част от законовите разпоредби са свързани с условията за регистрация на нови добавки. Хранителните добавки стават все по-популярни, защото интересът на хората от всички възрасти за поддържане на добро физическо състояние непрекъснато расте. 

Важно е да знаете какво се разбира под хранителни добавки според закона. Това са храни, предназначени да допълнят нормалната диета и които представляват концентрирани източници на витамини и минерали или други вещества с хранителен или физиологичен ефект, използвани самостоятелно или в комбинация, които се пускат на пазара в дозирани форми, като капсули, таблетки, хапчета и други подобни, на прах, ампули с течност и други подобни течни или прахообразни форми, предназначени да бъдат приемани в предварително дозирани малки количества. 

Хранителните добавки се представят и предлагат на пазара като храни и достигат до крайния потребител само когато са предварително опаковани. Етикетът, представянето и рекламата не трябва да приписват на хранителните добавки свойства да предпазват, лекуват или излекуват болести при човека, нито да се позовават на такива свойства.

За да спазите всички законови изисквания, преди да започнете регистрация, направете правна консултация за приложимите изисквания. По-долу може да се запознаете с основна информация във връзка с регистрацията на хранителните добавки. 

В чл. 4, ал. 1 на Наредбата за хранителните добавки, приета с Постановление на Министерски съвет № 434 от 10.12.2021 г., обнародвана в Държавен вестник, брой 106 от 15.12.2021 г. и в сила от 30.12.2021 г. е посочено, че пускането на българския пазар за първи път на хранителни добавки условията и редът за регистрацията им се извършват съгласно чл. 79 и чл. 80 от Закона за храните, обнародван в Държавен вестник, брой 52 от от 09.06.2020 г., в сила от 09.06.2020 г., с последващи изменения и допълнения. 

Регистрация на хранителни добавки

Условия за регистрация на хранителни добавки съгласно чл. 79 и 80 от Закона за храните

При регистрация на нови хранителни добавки, които ще се пускат за първи път на територията на Република България, бизнес операторът трябва да подаде заявление до компетентния орган - изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните („БАБХ“). Необходимо е да се подаде отделно заявление за всяка хранителна добавка.

Заявлението е по стандартен образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ и трябва да съдържа следните основни данни: 

 • наименование, седалище и адрес на управление на бизнес оператора, ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (или документ за регистрация в друга държава-членка на ЕС); 
 • адрес на обекта на производство, вид и адрес на обекта за дистрибуция (когато е различен от адреса на производство); 
 • описание на начина на търговия с хранителни добавки от разстояние, включително средствата за комуникация, които ще се използват като интернет сайт, имейл, телефон и др. (когато ще се извършва търговия от разстояние); 
 • дата на пускане на пазара на територията на Република България (тя не може да бъде по-рано от 14 дни след подаването на заявлението);
 • търговско наименование, качествен и количествен състав и предназначение на хранителната добавка и други данни. 

Към заявлението трябва да се приложат:

 • етикет, с който хранителната добавка ще бъде пусната на пазара на територията на Република България;
 • оригинален етикет (за добавки произведени извън България);
 • декларация за съответствие на състава на хранителната добавка с информацията на етикета.

Хранителната добавка може да се пусне на българския пазар след проверка на заявлението и след вписване на хранителната добавка в регистъра на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните. Регистърът е публикуван на интернет страницата на БАБХ. При промяна на вписаните обстоятелства е необходимо да се подаде уведомление до изпълнителния директор на БАБХ относно промяната и при необходимост да се приложат документи, удостоверяващи промяната.

Преди регистрацията на нови хранителни добавки търговците и дистрибуторите трябва да се запознаят с изискванията на Наредбата за хранителните добавки относно:

 1. хранителните вещества (витамините и минералите), които могат да се влагат при производството на хранителни добавки; 
 2. веществата с хранителен или физиологичен ефект, които могат да се влагат при производството на хранителни добавки;
 3. критериите за чистота на хранителните вещества, предназначени за влагане в хранителни добавки; 
 4. информацията, която трябва да се отбелязва при етикетиране на хранителни добавки; 
 5. растенията и частите от растения, които не могат да се влагат в хранителни добавки; 
 6. веществата, които не могат да се влагат в хранителни добавки.

За да избегнете трудности и грешки при регистрация на хранителни добавки чрез физически и онлайн магазини, се обърнете към добър адвокат в областта на фармацевтичното право.

 

Настоящата статия има чисто информативен характер и не представлява правен съвет по отношение на конкретен субект или фактическа ситуация. За конкретен правен съвет трябва да се свържете с адвокат. Адвокатско съдружие „Стоева, Чомпалов и Знеполски“ не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.