Назад
15.02.2024

Проекто - Закон за лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити

В Портала за обществени консултации е публикуван Проекта на Закон за лицата обслужващи кредити и купувачите на кредити, който предстои да влезе в парламента.

 С предложения проект на Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2021/2167 на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС (Директива (ЕС) 2021/2167, Директивата).

Основните положения в законопроекта включват:

1.     Мерки, осигуряващи развитие на вторичния пазар на необслужвани кредити и въвеждане на лицензионен правен режим за лицата, извършващи дейност по обслужване на кредити, в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2021/2167. Предвиден е лицензионен режим за извършването на дейността по обслужване на вземания по необслужвани банкови кредити, като лицензът се издава от БНБ. Само акционерни дружества могат да получат лиценз за такава дейност, като няма пречка те да бъдат и купувачи на необслужвани кредити. Друга търговска дейност освен предвидената в Законопроекта не е позволено да извършват тези лица.

2.    Въвежда се правен режим, който да урежда в цялост условията за извършване на дейност по покупка на вземания по необслужвани кредити, правата и задълженията на купувача на кредити, както и последващите отношения между купувача и кредитополучателя, произтичащи от покупката на необслужваното вземане. Купувач на кредити може да бъде както физическо лице, така и юридическо лице. Купувачите са длъжни да възлагат дейностите по обслужване на придобитите вземания на специализирани лица, обслужващи кредити, които разполагат с необходимите знания и умения за качественото, ефективно и добросъвестно изпълнение на дейността. Възлагането става с писмен договор.

3.    Въвеждат се мерки в защита на потребителите в целия процес от придобиването на вземането по необслужван кредит, обслужването до прекратяването на договорните отношения с тях. Това са мерки, свързани със справедливото третиране на кредитополучателите, повишаване на тяхната информираност и осигуряване на надежден и ефективен надзор за спазване на правата и законните им интереси. Във връзка с това със законопроекта са предвидени някои допълнителни правомощия в полза на Комисията за защита на потребителите.

4.    С цел максимално да се разшири кръгът на лицата, които могат да придобиват вземания по необслужвани кредити с изменения в ЗКИ, дейността по придобиване на вземания по кредити, отпуснати от кредитни институции, по чл. 2, ал. 2, т. 12 от ЗКИ ще бъде изключена от обхвата на регистрационния режим, регламентиран в чл. 3а от същия закон

Конкретната цел, която следва да бъде постигната със законопроекта, е развитие и усъвършенстване на вторичния пазар на необслужвани кредити в България като ключов елемент от осигуряването на стабилна банкова система, съответно ефективно финансиране на икономиката и по-висок икономически растеж. С въвеждането на правен режим за лицензиране на лицата, извършващи дейност по обслужване на кредити, ще бъде запълнена съществуващата в националното законодателство празнина по отношение на важен кръг обществени отношения със значително социално-икономическо въздействие.