Назад
15.05.2023

Предварителен договор може да бъде обявен за окончателен и когато купувачът не е платил цялата цена

С ново Тълкувателно решение от 09.05.2023г., Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС се произнесе по съществен въпрос свързан с предварителните договори за продажба на недвижими имоти.

Според ВКС съдът може да обяви за окончателен предварителен договор, по който има уговорка, че ще се сключи след плащане на цялата цена, дори когато купувачът-ищец, не я е платил. В този случай ищецът трябва да изпълни задължението си в двуседмичен срок от влизането в сила на решението при условията на чл. 362, ал. 1 от ГПК. При неплащане в този срок решението може да бъде обезсилено по искане на ответника. 

Необходима предпоставка за предявяване на този иск от купувача е съществуването на правна връзка между страните, основана на валиден предварителен договор, съдържащ уговорка за всички съществени условия на окончателния договор, който не е развален или прекратен.

Заплащането на уговорената цена от купувача, дори и когато в предварителния договор е предвидено то да се осъществи преди сключването на окончателния договор, не следва да се разглежда като абсолютна предпоставка за основателността на иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и съответно липсата й да има за задължителна последица отхвърлянето на претенцията.

Според върховните съдии когато купувача е неизправен (не е платил цената) и неизпълнението на задължението за заплащане на цената не се дължи на обективни причини или на забава на кредитора, това обстоятелство не е пречка за уважаването на иска, когато то не е довело до прекратяване на облигационната връзка между страните.