Назад
03.10.2022

Последните съществени изменения в административното наказване

Административното нарушение е деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено в закон за наказуемо с административно наказание. На практика, почти всеки закон съдържа административнонаказателни разпоредби, които описват административните нарушения и предвижданите наказания и засягат гражданите и юридическите лица. 

Общата уредба на административното наказване в Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН"), който е от 1969г., беше осъвременена в края на 2021г. с цел ефективно приключване на административнонказателното производство и ускоряването на събирането на публични държавни вземания.

Какво е важно да знаете в случай че административен орган Ви състави Акт за установяване на административно нарушение („АУАН“)?

1.     Нов вид административно наказание.

Към досегашните административни наказания – глоба, временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност и обществено порицания, законодателят добавя още едно ново административно наказание, а именно безвъзмезден труд в полза на обществото, което може да се налага самостоятелно или едновременно с друго наказание от горепосочените.

Новият вид административно наказание може да се налага, когато административното нарушение е извършено повторно (в едногодишен срок от влизане в сила на наказателно постановление) или системно. Продължителността на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото е най-малко 40 часа и не повече от 200 часа годишно. Наказанието се налага от съответния Районен съд чрез Решение, а изпълнението му се организира от съответната пробационна служба по настоящия адрес на наказаното лице.

2.     Нов финансов стимул за доброволно плащане на глоба/имуществена санкция.

Ако не искате да обжалвате наказателното постановление, може да заплатите само 80% от размерa на глобата/имуществената санкция в 14-дневен срок от връчването на наказателното постановление. 

3.     Приключване на административното производство чрез Споразумение. 

За да приключи по-бързо производството, всяка една страна има право да предложи на другата сключване на споразумение. Нарушителят разполага с 14-дневен срок от връчването на АУАН да предложи на наказващия орган сключване на Споразумение. 

Споразумението се сключва в писмена форма, окончателно е и замества наказателното постановление. При сключване на Споразумение се постига съгласие между страните по въпросите има ли извършено деяние, съставлява ли то нарушение, извършено ли е то от лицето, срещу което е съставен АУАН и извършено ли е виновно. 

Размерът на глобата/имуществената санкция при Споразумение е 70% от минимума или от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е определен минимум - 70% от половината на максимума и се плаща в 14-дневен срок от сключване на Споразумението. При неплащане в срок  наказващият орган обявява, че не е постиганото споразумение и издава наказателно постановление.

4.     Нови по-дълги срокове за писмени възражения и обжалване на наказателни постановления. 

Срокът за предоставяне на писмени възражения се увеличава от три на седем дни, а срокът за обжалване на наказателни постановления и електронни фишове се увеличава от седем на четиринадесет дни.

5.     Въвеждат се определения на „маловажен случай“ и „явно маловажен случай“. 

„Маловажен случай“ е този, при който извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение или на неизпълнение на задължение от съответния вид, а  „явно маловажен случай“ на нарушение е налице, когато деянието разкрива явно незначителна степен на обществена опасност. 

Предупреждението, което административният орган връчва на нарушителя при маловажен случай вече се изисква винаги да бъде писмено  и да съдържа определени реквизити и може да бъде обжалвано. 

Важно! Административни нарушения, които са свързани с безопасността на движението, извършени след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, не могат да бъдат квалифицирани като маловажни случаи. 

6. Връчване на наказателно постановление по електронен път. 

Вече има възможност при изрично желание на нарушителя наказателното постановление да му бъде връчено чрез съобщение, изпратено по електронен път чрез информационната система за сигурно електронно връчване на Единния портал за достъп до електронни административни услуги.       

Настоящата статия има чисто информативен характер и не представлява правен съвет по отношение на конкретен субект или фактическа ситуация. За конкретен правен съвет трябва да се свържете с адвокат. Адвокатско съдружие „Стоева, Чомпалов и Знеполски“ не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.