Назад
12.06.2023

Пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър: наближава ли прилагането й в България?

Въведение

Регламент (ЕС) 2022/858 относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър („Пилотния режим“) е публикуван в Официалния вестник на ЕС през юни 2022 г. и има действие от 23 март 2023 г. На 10 май българското правителство внесе в народното събрание законопроект, целящ да улесни прилагането на Пилотния режим в България („Законопроекта“).

Пилотния режим е част от Дигиталния финансов пакет, който съдържа предложени през септември 2020 г. от Европейската комисия мерки за стимулиране на дигитална революция във финансовия сектор на ЕС и превръщането на Европа в глобален дигитален играч. Счита се, че с използването на технологията на децентрализирания регистър („ТДР“) дигиталния капиталов пазар ще има потенциала да предложи допълнително финансиране на емитентите, както и пазарни ползи като редуциран сетълмент цикъл, автоматизиране на плащането на главница и лихва, опростена структура на собственост и попечителство, по-голяма сигурност и прозрачност, и други. 

Какво е ТДР

ТДР е децентрализирана система на съхранение на данни при която участващите компютри (познати като „ноудс“ (nodes)) съхраняват и поддържат идентични копия от регистъра с данни. Интегритета на данните се постига чрез публично-частен криптографски ключ, така че индивидуалният ноуд не може да променя информацията за сделка, записана в регистъра. Казано по-просто, ТДР е нов метод за регистриране на сделки чрез „споделяне“, който позволява нови възможности за предоставяне на финансови услуги, при осигуряване на прозрачност и правене на неоторизирани промени в регистъра много трудно.

Най-известната форма на ТДР е блокчейн технологията. Блокчейн е в процес на проучване за възможната му употреба в различни сектори, включително във финансовата индустрия и нейната пазарна инфраструктура.

Пилотният режим

Пилотният режим има за цел да ускори процеса на интеграция на ТДР в европейското законодателство за финансовите услуги (което, по принцип, не е особено предразположено към използването на  ТДР), без да се засята защитата на инвеститорите, финансовата стабилност и прозрачността.

Специфична характеристика на Пилотния режим е, че той създава среда за тестване, в която пазарните участници могат да експериментират с новата технология за период до 6 години под надзора на съответните регулатори. 

ТДР Финансови инструменти 

Пилотният режим се фокусира върху използването на ТДР при търговията и сетълмента на криптоактиви, които се квалифицират като финансови инструменти (токенизирани ценни книжа);* такива финансови инструменти се издават, регистрират, съхраняват и прехвърлят чрез използване на ТДР („ТДР Финансови инструменти”). Но като първа стъпка Пилотният режим променя дефиницията на „финансови инструменти“ съгласно Директива 2014/65/EU за пазарите на финансови инструменти (“MiFID II”) да обхване и финансови инструменти (като акции, облигации и дялова от инвестиционни фондове) издадени чрез ТДР.** Следователно, както и традиционните финансови инструменти, сега ТДР Финансовите инструменти също се уреждат от MIFID II, Регламент 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти (“MIFIR”) и останалите регулации на финансовите пазари в ЕС.

Видовете ТДР Финансови инструменти в обхвата на Пилотния режим обаче са подложени на ограничения и включват само: (a) акции от емитент с пазарна капитализация по-малка от 500 милиона евро; (б) емисии облигации с общ размер до един милиард евро; и (в) дялове от фондове за колективно инвестиране (UCITS) с пазарна стойност на активи под управление по-малко от 500 милиона евро.

ТДР Пазарни инфраструктури

Пилотният режим създава регулация относно разрешенията и възможните освобождавания от съществуващи правила на три различи вида пазарна инфрастрктури, основни на ТДР („ТДР Пазарни инфраструктури”): 

  • ТДР многостранни системи за търговия, оперирани от инвестиционни посредници или оператор на регулиран пазар, които единствено приемат за търговия ТДР финансови инструменти; 
  • ТДР сетълмент системи, оперирани от централни депозитари за ценни книжа („ЦДЦК”), дефинирани в Регламент (ЕС) 909/2014 относно централните депозитари за ценни книжа („CSDR”), които приключват сделки с ТДР Финансови инструменти и позволяват първоначалното регистриране на ТДР Финансови инструменти или оказване на услуги по съхранение на ТДР Финансови инструменти; и 
  • ТДР системи за търговия и сетълмент, които комбинират услугите, оказвани от ТДР МСТ и ТДР СС и се оперират от инвестиционен посредник, оператор на регулиран пазар или ЦДЦК. 

Изключения и допълнителни изисквания

Пилотният режим предвижда временно (и пожелание на операторите на ТДР пазарни инфраструктури) освобождаване за срок до 6 години от изисквания на MIFID II, MIFIR и CSDR, които могат да попречат или ограничат използването на ТДР, като:

  • Задължението за посредничество съгласно MiFID II, с цел да позволи, при определени условия, директен достъп до ТДР многостранна система за търговия на дребни инвеститори които да търгуват за собствена сметка;
  • определени транзакционни изисквания за уведомяване по MiFIR, при условие че ТДР многостранната система за търговия изпълнява определени условия;
  • мерки за предотвратяване неуспешен сетълмент и за адресиране на такъв; финалност на сетълмента;
  • правила относно безналичните ценни книжа, поръчките за прехвърляне, сметки за ценни книжа, регистриране на безналични ценни книжа,*** сегрегиране на активи; и
  • изискванията за паричния сетълмент съгласно CSDR в полза на иновативни платежни решения (например токенизирани електронни пари), при условие, че ТДР СС приключва сделките при доставка срещу плащане.

От друга страна с цел да запази висока степен на защита на инвеститорите, пазарен интегритет, финансова стабилност и прозрачност, ТДР Пазарните инфраструктури следва да спазват с определени компенсационни мерки, съдържащи се в Пилотния режим, включително, наред с други, правила за функциониране на използваната ТДР, наличие на определени ИТ и кибер  условия относно използването на ТДР, мерки за запазване на парите на клиентите. 

Разрешения

Лицензираните пазарни участници и нови кандидати, които желаят да оперират ТДР Пазарни инфраструктури, ще следва да подадат заявление за издаване на специално разрешение със срок до 6 години от националния компетентен орган. Не е изненада, че Законопроектът определя Комисията за финансов надзор като българския компетентен орган. Също така, Законопроектът съдържа и таксите за издаване на съответните специални разрешения: 10 000 лева за ТДР многостранна система за търговия; 15 000 лева за ТДР сетълмент система; и 20 000 лева за ТДР система за търговия и сетълмент.

Пилотният режим включва и европейски паспорт, позволяващ ТДР Пазарните инфраструктури да извършват дейност в целия ЕС.

Заключение

Европейската комисия очаква, че опитът натрупан при прилагане на Пилотния режим, ще помогне на законодателя да направи предложения за подходяща по-трайна законова рамка, която да замести Пилотния режим, докато регулаторите и пазарните участници трупат ценни познания и опит относно прилагането на ТДР. Ще бъде интересно да се наблюдава до каква степен финансовите институции в България и в другите страни от ЕС ще използват Пилотния режим.

До 24 март 2026 г., европейският регулатор на капиталовите пазари (ESMA) ще представи доклад на Европейската комисия относно ефекта, реализиран при прилагането на Пилотния режим, на базата на който комисията ще реши относно неговото бъдеще, например да го удължи или отмени, или да приеме трайно законодателство относно използването на ТДР.

 

* Друга част от Дигиталният финансов пакет е Регламента относно пазарите на криптоактиви, който създава специален режим за преди това нерегулираните крипто активи като крипто валутите.
** Кореспондираща промяна е предложена от Законопроекта в българския Закон за пазарите на финансови инструменти.

***Съответно, Законопроектът предлага изключение от изискването на българското законодателство издаването и прехвърлянето на безналични ценни книжа да има действие от регистрацията им в ЦДЦК.