Назад
Отмяна на незаконно уволнение
06.03.2023

Отмяна на незаконно уволнение

В законодателството на всяка държава има предвидени правни норми, които защитават служителите от незаконно уволнение. Затова всеки работник или служител трябва да знае, че в случай на незаконно уволнение има възможност да сезира както Инспекцията по труда, така и съда и да си потърси правата, гарантирани от закона.

Кое уволнение е незаконно

Едно уволнение се счита за незаконно, ако се констатира някое от следните нарушения:

 • уволнение, без да съществува законно основание;
 • прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие при липса на такова;
 • нарушаване на правилата за предварителна закрила при уволнение или други изисквания.

Предварителна закрила при уволнение

В чл. 333 от Кодекса на труда (КТ) е регламентирана закрилата при уволнение на работниците и служителите при прекратяване на трудовите правоотношения.

Тя се прилага само за определени категории работници и служители, когато основанието за уволнение е някое от следните:

 • закриване на част от предприятието;
 • съкращаване на щата;
 • намаляване на обема на работата;
 • липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
 • промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях; или
 • дисциплинарно уволнение.

Най-често със закрила се ползват майки на деца до 3 годишна възраст, трудоустроени работници или работници с трайно намалена трудоспособност, или боледуващи от болести, посочени в наредба на Министъра на здравеопазването.

Да подпише ли служителят заповедта за уволнение

Не трябва да се притеснявате, че подписът ви върху заповедта за уволнение означава съгласие и така губите правото си да обжалвате. Когато се връчва от работодателя заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, с вашият подпис вие удостоверявате само, че сте я получили.

Подписването на заповедта дава освен това възможност да реализирате правото си на обжалване в законоопределения двумесечен срок като потърсите трудовите си права в съда.

Какво може да се предприеме срещу уволнението

Консултирайте се с адвокат по трудово право, тъй като всяко незаконно уволнение може да се оспорва чрез предявяване на иск срещу работодателя.

Според чл. 358 от Кодекса на труда, служител или работник има възможност да оспори законосъобразността на уволнението като подаде искова молба в съда в срок до два месеца от връчване на заповедта за уволнение. Този срок започва да тече от датата на връчването на заповедта за прекратяване на трудовия договор.

Законът предоставя на уволнения възможност да се защити като поиска да се установи незаконността на уволнението и да се отменят както акта, така и неговите последици като незаконни.

Възможни искове за защита от незаконно уволнение

В чл. 344 ал. 1 КТ са предвидени възможните искове при незаконно уволнение:

 1. Иск за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна
 2. Иск за възстановяване на предишната работа
 3. Иск за обезщетение за времето, през което е лицето е останало без работа,  но не за повече от 6 месеца
 4. Иск за поправка на основанието за уволнение, вписано в  трудовата книжка и други документи на служителя

Какво може да получи работникът или служителят при спечелване на делото

Признаването на уволнението за незаконно и неговата отмяна води след себе си следните последици, ако е бил предявен съответния иск:

 • Възможност за заемане на предишната работа в двуседмичен срок от датата, в която работникът е получил съобщението от съда за влязлото в сила решение. При просрочване на посоченото време трудовото правоотношение се прекратява окончателно
 • Право на обезщетение в размер на не повече от 6 работни заплати за времето, през което работникът или служителят е бил безработен
 • Поправяне на вписаното основание за уволнение в трудовата книжка и всички останали документи
 • Зачитане на трудов стаж за времето, през което работникът или служителят е бил безработен заради незаконното уволнение

Законът предвижда определени правила за прекратяване на трудовото правоотношение и неспазването им може да доведе до незаконосъобразност на уволнението и отмяната му от съда с всички горепосочени последици съответно.

Настоящата статия има чисто информативен характер и не представлява правен съвет по отношение на конкретен субект или фактическа ситуация. За конкретен правен съвет трябва да се свържете с адвокат. Адвокатско съдружие „Стоева, Чомпалов и Знеполски“ не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.