Назад
22/11/2022

Основополагащо тълкуване от СЕС на Директивата за борба с изпирането на пари

Днес Съдът на ЕС публикува съобщение относно решението по съединени дела C-37/20 Luxembourg Business Registers и C-601/20 Sovim.  

С посоченото решение Съдът констатира, че разпоредбата, съгласно която информацията относно действителните собственици на дружества, учредени на територията на държавите членки, е достъпна във всички случаи за всеки член на широката общественост, е невалидна.

Добре известно е, че чрез по-голяма прозрачност Европейското законодателство се стреми да предотврати изпирането на пари и финансирането на тероризма и че тази правна уредба преследва цел от обществен интерес, която може да обоснове дори сериозна намеса в основните права, закрепени в членове 7 и 8 от Хартата, и че достъпът на широката общественост до информация относно действителните собственици е подходящ за постигането на тази цел.

Съдът обаче приема с днешното решение, че намесата, произтичаща от тази мярка, не се ограничава нито до строго необходимото, нито е пропорционална на преследваната цел.

Решението е достъпно тук .

В случай че имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас.