Назад
Обжалване на фиш по Закона за движението по пътищата
19.04.2023

Обжалване на фиш по Закона за движението по пътищата

Обжалването на фиш по Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е процедура, която позволява на гражданите да се защитават от налагането на административно наказание „глоба“ поради нарушение на правилата за движение на пътищата. 

Обжалването на фиш по ЗДвП включва определени процедури и срокове, които гражданите трябва да спазват, за да използват своето право на обжалване ефективно. 

 

При какви обстоятелства се налага глоба с фиш по ЗДвП

Глоби с фиш могат да бъдат налагани в съответствие със ЗДвП при различни обстоятелства, включително, но не само:

  • Нарушаване на правилата за движение по пътищата - превишаване на скоростта, неправилно паркиране, преминаване на червен светофар, неправилна употреба на мобилен телефон, неправилна употреба на предпазни колани, неспазване на предписанията на пътните знаци и др.
  • Непредоставяне на документи и информация - шофьорска книжка, контролен талон, свидетелство за регистрация на МПС (талон), застраховка и др.

Размерът на глобите се определя от компетентните органи в съответствие със законодателството.

 

Каква е процедурата по налагане на глоба с фиш по ЗДвП 

Процедурата по налагане на глоба с фиш по ЗДвП обикновено се извършва от полицейските служители на място, когато е установено нарушение на правилата за движение на пътищата.

В определени случаи, нарушението може да бъде установено и заснето чрез техническо средство или система, като в зависимост от вида на техническото средство или системата, административният орган издава електронен фиш или изпраща на собственика на МПС покана за явяване в съответната служба за контрол за да му бъде издаден фиш. При тези случаи, когато  собственикът не е управлявал МПС, той има възможност да подаде декларация, в която да посочи лицето, което е управлявало МПС, съответно на което да му бъде издаден фиш.

Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. В случай на отказ от подписване, както и при оспорване на нарушението или размера на глобата, полицейските служители издават  акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Това правило не се прилага при издаването на електронен фиш, който подлежи на самостоятелно обжалване. 

 

Право на обжалване  

Когато нарушителят оспорва извършването на нарушението или размера на глобата, той има право да обжалва издаденият му АУАН или електронен фиш. Ето основните аспекти на правото на обжалване на фиш/ електронен фиш по ЗДвП:

  • Възразяване  пред административния орган

Гражданите имат право да подадат възражения срещу АУАН/ електронен фиш пред компетентния административен орган на Министерството на вътрешните работи или друг компетентен адм. орган. Възраженията  трябва да бъдат подадени в писмен вид и да съдържат основанията за обжалването. Срокът за подаване на възражения е 7-дневен, считано от датата на връчване на АУАН/ електронен фиш. 

  • Процедура по разглеждане на възраженията. Решение на административния орган.

Административният орган, пред който са подадени възраженията, е задължен да ги разгледа и да направи съответните проверки. След разглеждането им, административният орган се произнася в писмен вид с издаване на наказателно постановление или резолюция за прекратяване на производството. При подадени възражения срещу електронен фиш, административния орган се произнася като анулира електронния фиш или потвърждава електронния фиш. Ако е издадено наказателно постановление или отказ за анулиране на електронния фиш, нарушителят може да продължи обжалването пред съда.

  • Обжалване пред съда

Ако административният орган е издал наказателно постановление, съответно ако електронния фиш е потвърден,  те могат да бъдат обжалвани пред съответния районен съд в 14-дневен срок от получаването им. Решението на съответния районен съд може да бъде обжалвано пред компетентния административен съд, като неговото решение е окончателно.

 

Доброволно плащане на глобата

Нарушителят може да избере да плати глобата в определения срок, указан във фиша. Плащането може да бъде осъществено  по банков път по сметката, посочена във фиша. 

При плащане на глоба, наложена с електронен фиш, в 14-дневен срок, считано от връчването на електронния фиш, нарушителят дължи 70 на сто от нейния размер. 

Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, съответно електронен фиш, който не е обжалван в 14-дневен срок от датата на връчването му, се смятат за влязло в сила наказателно постановление и се изпращат за събиране на публичния изпълнител. 

 

Как може да помогне адвокат по административно право при обжалването на фиш  по ЗДвП

Адвокат по административнонаказателно право може да помогне на нарушителя при обжалването на фиш по няколко начина:

  • Предоставяне на подробна правна консултация относно законните основания за обжалване на фиша, като извърши анализ на фактите и обстоятелствата на случая и оцени дали са налице основания за успешно обжалване.
  • Подготвяне на необходимата документация и аргументация за обжалването, включително съставянето на жалбата, придружена със съответните доказателства и документи, които да подкрепят аргументите за обжалване.
  • Представляване на нарушителя пред компетентния административен орган и защита в процеса на разглеждане на жалбата. Това включва представянето на аргументи, правна обосновка и защита на интересите на нарушителя пред органа, който издава решението.
  • Адвокатът може да гарантира, че правата на нарушителя са защитени по адекватен начин и че всички процедури и правила, свързани с обжалването на фиша, са спазени. 

Настоящата статия има чисто информативен характер и не представлява правен съвет по отношение на конкретен субект или фактическа ситуация. За конкретен правен съвет трябва да се свържете с адвокат. Адвокатско съдружие „Стоева, Чомпалов и Знеполски“ не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.