Назад
Обезщетение на пострадали при ПТП
07.04.2023

Обезщетение по застраховка Гражданска отговорност на пострадали при ПТП

Застраховка „Гражданска отговорност“ („ГО“) на автомобилистите урежда отговорността на водачите на моторни превозни средства („МПС“) относно причинените от тях имуществени и неимуществени вреди. Пострадалият, който е претърпял вреди има право на обезщетение. 

ПТП – кой има право на обезщетение по ГО

Всеки претърпял неимуществени и/или имуществени вреди при пътнотранспортно произшествие („ПТП“) има право на обезщетение от застрахователя на виновния водач по застраховка „Гражданска отговорност".

Ако пътник от автомобила на виновния водач пострада, също им право на обезщетение по ГО на автомобила, в който се е возил.

В случаите, когато и двамата водачи имат вина за катастрофата, всеки пострадал има право да иска обезщетение от който и да е от двамата застрахователи по ГО по избор, защото те отговарят солидарно.

Блъснат пешеходец на място, което не е пешеходна пътека също има право на обезщетение от застрахователя на водача на автомобила. Важно е да се отбележи, че ако застрахователят докаже, че пострадалият е допринесъл за настъпването на ПТП-то, съответно за причиняването на вредите, застрахователното обезщетение може да се намали. 

Близките на починало при ПТП лице също имат право на обезщетение.

Единствено водачът на автомобила, причинил ПТП-то няма право на обезщетение, когато се докаже, че носи пълна вина за катастрофата.

Как се процедира при ПТП

Важно е незабавното уведомяване на застрахователя за ПТП-то. След това по закон трябва задължително да предявите писмена претенция към застрахователя с посочена банкова сметка на претърпелия вреди.

В случаите, когато ПТП е причинено от неидентифицирано МПС или от МПС, което, няма валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“, претенцията се предявява пред Гаранционния фонд.

В случай че не бъде постигнато споразумение за изплащане на обезщетение в рамките на законовия срок, имате право да предявите съдебен иск. Може да оспорвате обезщетението в съда и ако не сте съгласен с неговия размер. Най-добре е предварително да се консултирате с адвокат, който има значителен опит в застрахователното право.

Срок за предявяване на претенция за обезщетение 

Няма срок за предявяване на писмената претенция към застрахователя на виновния водач. 

Има обаче 5-годишен давностен срок, като с изтичането му се погасяват правата Ви по застраховка ГО, включително се погасява правото Ви да предявите съдебен иск срещу застрахователя.

В Кодекса за застраховане няма изискване претенцията към застрахователя да се заведе след като е приключило наказателното производство срещу виновния водач. Единствено има възможност застрахователят да изиска тези документи, в случай че от представените по щетата документи не се установяват по безспорен начин обстоятелствата около причините за катастрофата.

Срок за отговор на застрахователя/ Гаранционния фонд

Максималният законов срок за отговор на застрахователя или Гаранционния фонд е 3 месеца от датата на предявяването на претенция.

Определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди

Обезщетението включва както претърпените имуществени вреди (напр. разходи за лечение, лекарства, рехабилитация, ремонт на увредено МПС и/или всякакви други разходи, свързани с унищожаване или повреждане на имущество), така и неимуществените вреди (т.нар. морални вреди, свързани с причинени болки, стрес, напрежение, психическо и емоционално страдание) настъпили вследствие на телесно увреждане или смърт. Застрахователят покрива и нанесените вреди върху друго превозно средство.

Неимуществените вреди се определят от съда по справедливост. По отношение на тях все още няма единна определена методика за изчисление, като именно затова всеки застраховател сам определя размера на обезщетението. Ето защо е от значение да се свържете са адвокат по застрахователно право, за да аргументира правно добре вашата претенция.

Когато вследствие на ПТП-то има смъртен случай, тогава размерът на обезщетението се определя в зависимост от претърпените психически и емоционални страдания, свързани със загубата на близкия човек.

Обезщетението на пострадал участник в ПТП-то се намалява, когато той е допринесъл за настъпване на  вредоносния резултат. 

Много често застрахователите предлагат минимално обезщетение  на пострадалия, тъй като разчитат на неговата некомпетентност. В такива случаи един добър адвокат, който има опит и познава добре съдебната практика, свързана с определянето на застрахователни обезщетения при ПТП, може да защити най-добре интересите на пострадалия.

Настоящата статия има чисто информативен характер и не представлява правен съвет по отношение на конкретен субект или фактическа ситуация. За конкретен правен съвет трябва да се свържете с адвокат. Адвокатско съдружие „Стоева, Чомпалов и Знеполски“ не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.