Назад
05.05.2024

Нови правила при сделките с недвижими имоти и МПС

С промени в Данъчно осигурителния Процесуален кодекс, в сила от 3 май 2024г., се променят правилата за сключване на сделки с недвижими имоти и моторни превозни средства.

Досега липсата на публични задължения към държавния и общинските бюджети се удостоверяваше с подписване на декларация по образец от продавача. От 3 май 2024г. нотариусите и съдиите по вписванията ще проверяват чрез директен достъп до информационната система на НАП в реално време преди сделката дали имате такива задължения. 

Това правило ще се прилага за всякакви сделки на разпореждане с вещни права върху недвижими имоти– продажба, замяна, дарение, учредяване на ипотека или на други ограничени вещни права, вписване на особени залози, или апортиране в капитала на търговско дружество, и при прехвърляне на собствеността на моторни превозни средства.

Ако имате задължения към националния или общинския бюджет, които подлежат на принудително изпълнение - неплатени данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски, глоби и др., сделката ще може да бъде осъществена само ако погасите преди това задълженията си или дадете съгласие задълженията ви да се погасят от цената, която получавате от насрещната страна и тя я внесе по сметка на съответния бюджет. Нотариусите и длъжностните лица по вписванията ще бъдат солидарно отговорни за подлежащите на принудително изпълнение публични задължения и ще следят стриктно за спазването на това изискване. 

В тази връзка всеки може да направи справка за наличието на публични задължения, които подлежат на принудително изпълнение чрез портала за електронни услуги на приходната агенция с издаден от НАП персонален идентификационен код или с квалифициран електронен подпис или на място в офисите на НАП.

За да удостоверите, че нямате такива задължения можете да поискате издаването на удостоверение по чл.87 ДОПК.