Назад
07.12.2023

Кога става незабавно изискуем потребителския кредит?

Ако сте страна по потребителски кредит и просрочите плащане на една или повече вноски, банката има право да обяви целия кредит за предсрочно изискуем и да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение от съда. 

Какво е необходимо за да стане цялото задължение по кредита изискуемо?

За да направи кредита предсрочно изискуем според практиката на Върховния касационен съд, банката трябва да връчи на длъжника писмен документ, в който ясно, точно и недвусмислено да заяви, че поради неплащане на една или повече вноски от кредита, банката го обявява за предсрочно изискуем.

Изпращането на покана до длъжника, че е просрочил една или повече вноски и му се дава срок да плати, като се посочва че в противен случай банката ще обяви цялото задължение по договора за кредит за предсрочно изискуем и ще пристъпи към принудително изпълнение за събирането му, не се приема от съда като изявление, което прави целия кредит предсрочно изискуем.

Какво е разбирането на българския съд?

Според ВКС използването на бъдеще време като глаголна форма означава, че някакви действия ще се предприемат след момента на говоренето и се съобщава какви действия ще се извършат. Използването на израза „в противен случай цялото ви задължение по горния договор за кредит към банката ще бъде обявено за предсрочно изискуемо“ създава съмнение за датата на настъпване на предсрочната изискуемост на кредита. 

Следователно, само съобщение от банката до длъжника, в което се заявава ясно, изрично и недвусмислено, че се обявява цялото задължение за изискуемо по договора за кредит, поражда тези правни последици.

Кои действия не правят кредита предсрочно изискуем?

Подаването на заявление по чл.417 ГПК до съда за издаване на заповед за незабавно изпълнение, както и връчването на заповедта на длъжника нямат характер на на уведомление от банката до кредитополучателя за предсрочна изискуемост на кредита, тъй като заявлението не се връчва на длъжника, а заповедта за изпълнение не изхожда от кредитора.

Същевременно, връчването на кредитополучателя искова молба за заплащане на останалата непогасена част от кредита може да представлява уведомление за предсрочна изискуемост на кредита.

Настоящата статия има чисто информативен характер и не представлява правен съвет по отношение на конкретен субект или фактическа ситуация. За конкретен правен съвет трябва да се свържете с адвокат. Адвокатско съдружие „Стоева, Чомпалов и Знеполски“ не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.